Glotzbach, Konrad (1900-1981)

Glotzbach Konrad V geb. 1900