Glotzbach, Konrad (1903-1944)

Glotzbach Konrad VI geb. 1903